เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209831Seminar in Logistics and Supply Chain Strategies
สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อภิปรายและนำเสนอรายงานในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมถึงหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


To debate, analyze, and present issues related to logistics and supply chain management or other related topics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH