เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1209831Seminar in Logistics and Supply Chain Strategies
สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล12012W  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ณรัฐ หัสชู (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค:
  Course Description
  อภิปรายและนำเสนอรายงานในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมถึงหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


  To debate, analyze, and present issues related to logistics and supply chain management or other related topics.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH