เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1209831Seminar in Logistics and Supply Chain Strategies
สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
อภิปรายและนำเสนอรายงานในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมถึงหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


To debate, analyze, and present issues related to logistics and supply chain management or other related topics.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH