เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209740International Logistics and Supply Chain Management
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประยุกต์แนวคิดและทฤษฏีการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและแบบจำลองธุรกิจเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักการในการใช้โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นเครื่องมือสร้างความได้เปรียบทั้งในเชิงต้นทุนและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศที่มีสภาพแวดล้อม ปัจจัยพื้นฐาน และวัฒนธรรมที่ต่างกัน และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเดินทาง เพื่อศึกษาดูงานในประเด็นการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ และสรุปรายงานผล


Application of Logistis and supply chain management concepts and busiess model for international business management. International Busienss and Marekting competitiveness enhancement using logistics and supply chain management tools for creating both cost and value advantages in international markets; logistics and supply chain management for various environments and cultures in international economy and other related topics also a study trip involving logistics and supply chain management aspect including writing of a study report.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH