เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001733Anti Aging Clinic
คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การซักประวัติ การตรวจร่างกายทางระบบต่างๆ ในโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะความชรา การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การแนะนำ การป้องกัน การรักษาด้วยยา ฮอร์โมน และอาหารเสริมแก่ผู้ที่ต้องการการชะลอวัยในแผนกผู้ป่วยนอก


Clinical practice in taking the history, physical examination, lab investigation prevention, Diagnosis, Advice and treatment by using medication, Hormone and Supplementation at OPD.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH