เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001732General Clinical Dermatology 2
ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 2
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อาการ และอาการแสดง พยาธิสภาพ สาเหตุ การวินิจฉัย และการรักษาโรคผิวหนัง ต่าง ๆ ที่พบไม่บ่อยในประเทศไทย หลักการออกฤทธิ์ และการใช้ยาในโรคผิวหนังที่พบบ่อยหรือมีความสำคัญทางคลินิก


Treatment in uncommon skin disease and action of the drug; signs and symptoms; pathology; causes; diagnosis and treatment of uncommon skin disease.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH