เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1209830Special Topic in Business Analytics for Logistics and Supply Chain Management
หัวข้อพิเศษในเรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ และการเปลี่ยนแปลงเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เป็นที่สนใจในช่วงเวลานั้นๆ


Special topics that related to Business Analytics for Logistics and Supply Chain Management, and Change and Innovation in Logistics and Supply Chain Management.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH