เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1209829Leadership, Change and Innovation in Logistics and Supply Chain Management
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นผู้นำด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ ทฤษฎี และวิธีการเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การ โดยเน้นศึกษาถึงการออกแบบ การปรับใช้กลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน อาทิ กลุ่มคลัสเตอร์และกลุ่มเครือข่าย, ปรับใช้แนวคิดทางการบริหารและแนวคิดการพัฒนาองค์การที่ทันสมัย อาทิการจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำสู่การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆในการพัฒนาองค์การและกลุ่มองค์การในโซ่อุปทาน


Explores problems in introducing leadership change and innovation in organizations, theory, and methods of intervention in organization development, provide focus for analyzing, designing, and implementing change strategy within a wide variety of organizations in supply chains, i.e. clustering, networking. To identify and understand new management context i.e. knowledge management and organizational context that helps foster innovative ideas and appreciate change process to bring these innovations to successful explorative learning outcomes of firm and inter-firms level in supply chain.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH