เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209827Business Project Feasibility Analysis and Design
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและการออกแบบธุรกิจ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักแนวคิดและทฤษฏี และวิธีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงเทคนิคและวิธีการจัดการโครงการทางธุรกิจและโครงการด้านโลจิสติกส์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบโซ่อุปทานที่เหมาะสมกับกิจกรรมทางธุรกิจ


Fundamental project feasibility analysis; key concept and methodology for project feasibility analysis and technique of managing projects or participates on project teams in order to design a suitable supply chain model for business activities.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH