เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1209827Business Project Feasibility Analysis and Design
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและการออกแบบธุรกิจ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักแนวคิดและทฤษฏี และวิธีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงเทคนิคและวิธีการจัดการโครงการทางธุรกิจและโครงการด้านโลจิสติกส์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบโซ่อุปทานที่เหมาะสมกับกิจกรรมทางธุรกิจ


Fundamental project feasibility analysis; key concept and methodology for project feasibility analysis and technique of managing projects or participates on project teams in order to design a suitable supply chain model for business activities.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH