เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209828Efficiency Improvement and Lean Management in Supply Chain
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลีนในโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เครื่องมือในการพัฒนาสร้างมาตรวัดและดัชนีต่างๆ ที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้า ศึกษาข้อดีและข้อจำกัดในการวัดประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Concepts, theories, principles, and tools in developing metrics and measures for logistics and supply chain performance measurement including customer service level; advantages and limitations of performance measurement; other related topics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH