เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1209828Efficiency Improvement and Lean Management in Supply Chain
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลีนในโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เครื่องมือในการพัฒนาสร้างมาตรวัดและดัชนีต่างๆ ที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้า ศึกษาข้อดีและข้อจำกัดในการวัดประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Concepts, theories, principles, and tools in developing metrics and measures for logistics and supply chain performance measurement including customer service level; advantages and limitations of performance measurement; other related topics.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH