เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209739Regional Study and Manufacturing Systems in Supply Chain Context
ภูมิภาคศึกษาและระบบการผลิตในโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ข้อมูลด้านระบบการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ในโซ่อุปทานธุรกิจการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี การค้าการลงทุน และวัฒนธรรมในภูมิภาค รวมถึงการเดินทาง เพื่อศึกษาดูงานภายในประเทศ และสรุปรายงานผล


A study trip; production, logistics and supply chain management system, the analytical thinking from the real situation concerning the economy, politics, society, technology, business investments, culture and the entrepreneurial management in the chosen region; including writing of a regional study report.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH