เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1209739Regional Study and Manufacturing Systems in Supply Chain Context
ภูมิภาคศึกษาและระบบการผลิตในโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ข้อมูลด้านระบบการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ในโซ่อุปทานธุรกิจการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี การค้าการลงทุน และวัฒนธรรมในภูมิภาค รวมถึงการเดินทาง เพื่อศึกษาดูงานภายในประเทศ และสรุปรายงานผล


A study trip; production, logistics and supply chain management system, the analytical thinking from the real situation concerning the economy, politics, society, technology, business investments, culture and the entrepreneurial management in the chosen region; including writing of a regional study report.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH