เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209738Sustainable Logistics and Supply Chain Synchronization
การเชื่อมโยงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์แบบยั่งยืน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กลยุทธ์และแนวคิดการเชื่อมโยงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์แบบยั่งยืน ที่ใช้เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับระบบโซ่อุปทาน การจัดการความร่วมมือและโซ่คุณค่า กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง กลยุทธ์การจัดการการขนส่ง กลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการและการติดตามโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดการแบบlean กลยุทธ์การจัดการการค้าสมัยใหม่ รวมถึงหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Supply Chain Synchronization and Sustainable Logistics Strategies used to design supply chain system for developing supply chain competitive advantages; supply relation and value chain management; inventory strategies; transport strategies; sourcing strategies; risk management strategies; technology and information management strategies; traceability strategies; lean management; modern trade management and other related topics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH