เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209737Cross Border Trade and International Transport Management
การจัดการการค้าชายแดนและการขนส่งระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการการขนส่งสินค้าในมุมมองของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การจัดการธุรกรรมการค้า การค้าชายแดนและการขนส่งระหว่างประเทศ การบริหารจัดการสินทรัพย์ของผู้ให้บริการ การจัดการคอนเทนเนอร์ การจัดการความต้องการใช้บริการการขนส่งสินค้าในช่องทางการขนส่งต่างๆ โครงสร้างธุรกิจการขนส่งสินค้าตามประเภทการขนส่งทางน้ำ ทางอากาศ และทางบก อุปสรรคและโอกาสของธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศและอนาคตของธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามประเภทการขนส่งทางน้ำ ทางอากาศ และทางบก และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเดินทาง เพื่อศึกษาดูงานในประเด็นการจัดการการค้าชายแดนและการขนส่งระหว่างประเทศ และสรุปรายงานผล


Topics that related to freight transport businesses in provider perspectives including freight operation management; trade facilitation; border trade and international transport asset management for asset-based providers; containerization; demand management for freight transport; transport business structure for road, maritime, and air transport; opportunities and obstacles and future business environments in doing international freight transport business by modes of transport and other related topics also a study trip involving cross border and international transport management aspect including writing of a study report.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH