เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1209737Cross Border Trade and International Transport Management
การจัดการการค้าชายแดนและการขนส่งระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการการขนส่งสินค้าในมุมมองของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การจัดการธุรกรรมการค้า การค้าชายแดนและการขนส่งระหว่างประเทศ การบริหารจัดการสินทรัพย์ของผู้ให้บริการ การจัดการคอนเทนเนอร์ การจัดการความต้องการใช้บริการการขนส่งสินค้าในช่องทางการขนส่งต่างๆ โครงสร้างธุรกิจการขนส่งสินค้าตามประเภทการขนส่งทางน้ำ ทางอากาศ และทางบก อุปสรรคและโอกาสของธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศและอนาคตของธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามประเภทการขนส่งทางน้ำ ทางอากาศ และทางบก และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเดินทาง เพื่อศึกษาดูงานในประเด็นการจัดการการค้าชายแดนและการขนส่งระหว่างประเทศ และสรุปรายงานผล


Topics that related to freight transport businesses in provider perspectives including freight operation management; trade facilitation; border trade and international transport asset management for asset-based providers; containerization; demand management for freight transport; transport business structure for road, maritime, and air transport; opportunities and obstacles and future business environments in doing international freight transport business by modes of transport and other related topics also a study trip involving cross border and international transport management aspect including writing of a study report.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH