เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209736Quantitative Models for Logistics Management
แบบจำลองเชิงปริมาณเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและแบบจำลองเชิงปริมาณ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์ โดยใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมทางสถิติและคณิตศาสตร์ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางในการตัดสินใจและวางแผนการจัดการที่เหมาะสม


Principles and concepts of quantitative model together with statistics and math programmes for business and logistics decision making.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH