เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209735Analytical Research Methods in Business and Logistics Management
การวิเคราะห์และวิจัยเพื่อการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กระบวนการวิเคราะห์และวิจัยทางด้านธุรกิจ และเทคนิคการวิเคราะห์ต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติและการวิจัยทางธุรกิจ การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในทางธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์ รวมภึงประเด็นด้านจริยธรรมทางการวิจัย


Business analytics and research process; Analytical research methodology; data analysis; research tools; developing the business research; and the application of the business research for logistics management including research ethic aspect.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH