เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1209735Analytical Research Methods in Business and Logistics Management
การวิเคราะห์และวิจัยเพื่อการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กระบวนการวิเคราะห์และวิจัยทางด้านธุรกิจ และเทคนิคการวิเคราะห์ต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติและการวิจัยทางธุรกิจ การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในทางธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์ รวมภึงประเด็นด้านจริยธรรมทางการวิจัย


Business analytics and research process; Analytical research methodology; data analysis; research tools; developing the business research; and the application of the business research for logistics management including research ethic aspect.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH