เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209734International Business and Digital Marketing Management
ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดและทฤษฏีการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการและระบบการนำเข้า-ส่งออก และการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการการตลาดในยุคดิจิทัลสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ด้านการตลาดและการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล เน้นการศึกษาโดยประจักษ์จากภาคเอกชน รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ


Principle concepts and Theory of International Business. The systems and Process of Import-Export business. The application of digital marketing management in international business. Practice-based learning and improvement, focuses on realy case studies and study trips (domestics and international factory visits).
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH