เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1209734International Business and Digital Marketing Management
ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดและทฤษฏีการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการและระบบการนำเข้า-ส่งออก และการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการการตลาดในยุคดิจิทัลสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ด้านการตลาดและการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล เน้นการศึกษาโดยประจักษ์จากภาคเอกชน รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ


Principle concepts and Theory of International Business. The systems and Process of Import-Export business. The application of digital marketing management in international business. Practice-based learning and improvement, focuses on realy case studies and study trips (domestics and international factory visits).

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH