เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209733Sourcing and Procurement Management
การจัดการการจัดหาและจัดซื้อ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด หลักการ และกลยุทธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อ การวางแผนและการจัดการขบวนการ การจัดหาและการจัดซื้อ การเจราต่อรอง การวิเคราะห์และประเมินซัพพลายเออร์ การคัดเลือกซัพพลายเออร์ การจัดการอุปสงค์และความต้องการซื้อ การจัดการต้นทุนการจัดซื้อ การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ การจัดซื้อกับสินค้าคงคลัง การจัดซื้อกับการขนส่ง เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศการจัดซื้อ จริยธรรมการจัดซื้อ การวัดประสิทธิภาพการจัดซื้อ มุมมองกฎหมายกับการจัดซื้อ แนวโน้มและอนาคตการจัดการการจัดซื้อ การจัดซื้อระหว่างประเทศ การจัดซื้อเพื่อภาครัฐ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Concepts, principles and strategies of sourcing and procurement in supply management; procurement planning; procurement process management; supplier selection; demand management; procurement cost management; supplier relationship management; supply and inventory management; supply and transportation management; technology and information management for procurement; legal aspects for procurement; future trends for procurement and supply management; international supply management; public procurement; other related issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH