เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1209732Inventory and Distribution Management
การจัดการสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้า
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจัดการสินค้าคงคลังและกระจายสินค้า การกำหนดตำแหน่งศูนย์กระจายสินค้า การออกแบบการกระจายสินค้า การจัดการการกระจายสินค้าตามประเภทสินค้า บทบาทศูนย์กระจายสินค้าต่อการจัดการสินค้าคงคลังและระบบโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน การวัดประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและกระจายสินค้า เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการสินค้าคงคลังและกระจายสินค้า การจัดการอุปสงค์และสินค้าคงคลัง และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Managing inventories and distribution; determination distribution center locations; distribution design; distribution management by product types; roles of distribution center in inventory management as well as logistics and supply chain management; performance measurement in inventory and distribution management; technology and information management for managing inventories and distribution; customer demand and inventory management; other related issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH