เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1209732Inventory and Distribution Management
การจัดการสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้า
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การจัดการสินค้าคงคลังและกระจายสินค้า การกำหนดตำแหน่งศูนย์กระจายสินค้า การออกแบบการกระจายสินค้า การจัดการการกระจายสินค้าตามประเภทสินค้า บทบาทศูนย์กระจายสินค้าต่อการจัดการสินค้าคงคลังและระบบโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน การวัดประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและกระจายสินค้า เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการสินค้าคงคลังและกระจายสินค้า การจัดการอุปสงค์และสินค้าคงคลัง และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Managing inventories and distribution; determination distribution center locations; distribution design; distribution management by product types; roles of distribution center in inventory management as well as logistics and supply chain management; performance measurement in inventory and distribution management; technology and information management for managing inventories and distribution; customer demand and inventory management; other related issues.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH