เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1209731Logistics and Supply Chain Analytics
การวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เทคนิคการวิเคราะห์และการบริหารจัดการ ระบบโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน การบริการลูกค้า การจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลังและอุปสงค์ลูกค้า การหาจุดสั่งซื้อและขนาดสินค้าที่เหมาะสม การขนส่งและการกระจายสินค้า เส้นทางการขนส่งที่ประหยัด ตำแหน่งและเครือข่ายคลังสินค้าที่เหมาะสม ระบบความปลอดภัย ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารระบบโลจิสติกส์ เทคนิคการใช้โลจิสติกส์เป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าพร้อมกับ ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์การเลือกใช้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ การวัดประสิทธิภาพ บูลวิฟเอฟ-เฟค รวมถึงหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Analytical techniques for managing logistics and supply chain management, customer services, procurements, distribution centers, inventories and customer demand, optimal routes, distribution centers and networks; safety logistics; related technology and information management for logistics system; techniques for adding value and lowering non-value added activities along logistics system; outsourcing logistics systems; performance measurement; bullwhip effect; other related topics.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH