เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209730Principle Concepts of Business and Logistics Management
แนวคิดการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต0 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดเบื้องต้นของธุรกิจ การจัดการโลจิสติส์และโซ่อุปทาน และเทคนิคเบื้องต้นของการจัดการโลจิสติกส์ ตัวอย่างการนำโลจิสติกส์และโซ่อุปทานไปใช้จัดการปัญหาต่างๆ ประโยชน์จากการทำงานแบบองค์รวมของโซ่อุปทานทั้งระบบในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ แนวโน้มและอนาคตของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


Introduction to primary terms and core concepts in business, logistics and supply chain contexts; and techniques for managing business, logistics and supply chain; examples of problems solving in logistics and supply chain environment; advantages of integrated supply chain system in terms of costs and efficiencies; trends and future of logistics and supply chain management; other related topics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH