เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1209730Principle Concepts of Business and Logistics Management
แนวคิดการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต0 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดเบื้องต้นของธุรกิจ การจัดการโลจิสติส์และโซ่อุปทาน และเทคนิคเบื้องต้นของการจัดการโลจิสติกส์ ตัวอย่างการนำโลจิสติกส์และโซ่อุปทานไปใช้จัดการปัญหาต่างๆ ประโยชน์จากการทำงานแบบองค์รวมของโซ่อุปทานทั้งระบบในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ แนวโน้มและอนาคตของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


Introduction to primary terms and core concepts in business, logistics and supply chain contexts; and techniques for managing business, logistics and supply chain; examples of problems solving in logistics and supply chain environment; advantages of integrated supply chain system in terms of costs and efficiencies; trends and future of logistics and supply chain management; other related topics.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH