เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1106283Statistics and Experimental Design
สถิติและการวางแผนการทดลอง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นและการกระจายตัวแบบปกติ การออกแบบการทดลอง การทดสอบสมมุติฐาน แผนการทดลองพื้นฐานแบบปัจจัยเดี่ยวและแบบหลายปัจจัย การถดถอยและสหสัมพันธ์กระบวนการทางสถิติแบบนอนพาราเมตริก การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป


Descriptive statistics; probability and normal distribution; design of experimental; test of hypothesis; single and multiple factor experimental design; regression and correlation; non-parametric methods; computer applications
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH