เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1106283Statistics and Experimental Design
สถิติและการวางแผนการทดลอง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-14:50A 709E4LECT62062M  
  พฤหัสบดี09:00-11:50A 709E4LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
 • อาจารย์ ดร.ชานินทร์ ศรีสุวรรณนภา (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 2
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปี 3
  19-0-19
  6-0-6
  5-0-5
  14-0-14
  18-0-18
  วันสอบกลางภาค: 22 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นและการกระจายตัวแบบปกติ การออกแบบการทดลอง การทดสอบสมมุติฐาน แผนการทดลองพื้นฐานแบบปัจจัยเดี่ยวและแบบหลายปัจจัย การถดถอยและสหสัมพันธ์กระบวนการทางสถิติแบบนอนพาราเมตริก การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป


  Descriptive statistics; probability and normal distribution; design of experimental; test of hypothesis; single and multiple factor experimental design; regression and correlation; non-parametric methods; computer applications

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH