เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1106283Statistics and Experimental Design
สถิติและการวางแผนการทดลอง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นและการกระจายตัวแบบปกติ การออกแบบการทดลอง การทดสอบสมมุติฐาน แผนการทดลองพื้นฐานแบบปัจจัยเดี่ยวและแบบหลายปัจจัย การถดถอยและสหสัมพันธ์กระบวนการทางสถิติแบบนอนพาราเมตริก การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป


Descriptive statistics; probability and normal distribution; design of experimental; test of hypothesis; single and multiple factor experimental design; regression and correlation; non-parametric methods; computer applications

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH