เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1403313Food Processing Technology
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403204 หรือ
1403302
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบต่าง ๆ ได้แก่ การทำเข้มข้น การหมัก การใช้เอนไซม์ การทอด การอบและการปิ้งย่าง การใช้รังสี การใช้คลื่นไมโครเวฟ กระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป เทคโนโลยีของเฮอร์เดิล และเทคนิคการแปรรูปสมัยใหม่ ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Food processing technologies including concentration, fermentation, enzyme technology, frying, baking and roasting, irradiation, microwave, extrusion, hurdle technology and novel processing methods, study tour.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH