เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1402307Food Chemistry
เคมีอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102250
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร น้ำ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามินและเกลือแร่ สมบัติทางเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ ปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหารระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา สารเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหาร อันตรายทางเคมี รงควัตถุ เอนไซม์ในอาหาร


Chemical composition of food; water, carbohydrates, lipids, proteins, vitamins and minerals; chemical and functional properties of these components; biochemical reactions affecting food qualities during processing and storage; food additives and contaminants; chemical hazards; pigments; enzymes in foods.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH