เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402223Food Microbiology
จุลชีววิทยาทางอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1402222

Course Description
หลักการพื้นฐานของจุลชีววิทยาทางอาหาร การเน่าเสียของอาหารที่เกิดจากจุลินทรีย์และการป้องกัน โรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ที่พบในอาหาร จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพอาหารและความปลอดภัยของอาหาร การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานด้านจุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร หัวข้อใหม่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาทางอาหาร ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Basic concepts of food microbiology; food microbial spoilage and prevention; foodborne microbial illness and toxins, indicator microorganisms for food quality and food safety; utilization of microorganisms in food industry; food microbiological standards; determination of microorganisms in foods; current issues in food microbiology; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH