เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1402223Food Microbiology
จุลชีววิทยาทางอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1402222
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-11:50312S3LAB20020M  
  อังคาร10:00-11:50A 409S7LECT-1      
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
 • อาจารย์ ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2 รหัส 6231401002 ถึง 623140102320-0-20
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    02 อังคาร13:00-15:50312S3LAB23023M  
    อังคาร10:00-11:50A 409S7LECT-1      
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
 • อาจารย์ ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2 รหัส 6231401024 ถึง 6231401055
  3-0-3
  20-0-20
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  หลักการพื้นฐานของจุลชีววิทยาทางอาหาร การเน่าเสียของอาหารที่เกิดจากจุลินทรีย์และการป้องกัน โรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ที่พบในอาหาร จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพอาหารและความปลอดภัยของอาหาร การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานด้านจุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร หัวข้อใหม่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาทางอาหาร ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


  Basic concepts of food microbiology; food microbial spoilage and prevention; foodborne microbial illness and toxins, indicator microorganisms for food quality and food safety; utilization of microorganisms in food industry; food microbiological standards; determination of microorganisms in foods; current issues in food microbiology; study tour.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH