เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1402223Food Microbiology
จุลชีววิทยาทางอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1402222
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการพื้นฐานของจุลชีววิทยาทางอาหาร การเน่าเสียของอาหารที่เกิดจากจุลินทรีย์และการป้องกัน โรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ที่พบในอาหาร จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพอาหารและความปลอดภัยของอาหาร การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานด้านจุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร หัวข้อใหม่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาทางอาหาร ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Basic concepts of food microbiology; food microbial spoilage and prevention; foodborne microbial illness and toxins, indicator microorganisms for food quality and food safety; utilization of microorganisms in food industry; food microbiological standards; determination of microorganisms in foods; current issues in food microbiology; study tour.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH