เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1404101Mathematics Concepts for Food Engineering
แนวคิดทางคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการของแนวคิดทางคณิตศาสตร์ พีชคณิต การประมาณค่าข้อมูล กราฟและการสร้างเส้นโค้งข้อมูล แคลคูลัส แนวความคิดการแก้ปัญหา หลักการสมดุลมวล การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแก๊สและไอ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับไอน้ำ หลักการสมดุลพลังงาน


Principles of mathematics concepts; algebra; data interpolation; graphs and curve fitting; calculus; problem solving concepts; principles of mass balances; problem solving in gases and vapors; problem solving in steam; principles of energy balances.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH