เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1404101Mathematics Concepts for Food Engineering
แนวคิดทางคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:50A 402S7LECT54054M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธิดา หอมถาวรชู
 • อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว
 • อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 154-0-54
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  หลักการของแนวคิดทางคณิตศาสตร์ พีชคณิต การประมาณค่าข้อมูล กราฟและการสร้างเส้นโค้งข้อมูล แคลคูลัส แนวความคิดการแก้ปัญหา หลักการสมดุลมวล การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแก๊สและไอ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับไอน้ำ หลักการสมดุลพลังงาน


  Principles of mathematics concepts; algebra; data interpolation; graphs and curve fitting; calculus; problem solving concepts; principles of mass balances; problem solving in gases and vapors; problem solving in steam; principles of energy balances.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH