เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1404101Mathematics Concepts for Food Engineering
แนวคิดทางคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการของแนวคิดทางคณิตศาสตร์ พีชคณิต การประมาณค่าข้อมูล กราฟและการสร้างเส้นโค้งข้อมูล แคลคูลัส แนวความคิดการแก้ปัญหา หลักการสมดุลมวล การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแก๊สและไอ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับไอน้ำ หลักการสมดุลพลังงาน


Principles of mathematics concepts; algebra; data interpolation; graphs and curve fitting; calculus; problem solving concepts; principles of mass balances; problem solving in gases and vapors; problem solving in steam; principles of energy balances.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH