เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1402222Introduction to Food Microbiology
จุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1103108 หรือ
1103102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลชีววิทยาทางอาหาร คุณลักษณะของจุลินทรีย์หลักในอาหาร พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นกับองค์ประกอบอาหาร การตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปอาหารของจุลินทรีย์ แนวโน้มของจุลินทรีย์ในอาหาร ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Introduction to food microbiology; characteristics of predominant microorganisms in foods; microbial genetics; roles and importance of microorganisms in foods; microorganism growth factors in food; microbial control methods; microbial metabolism of food components; microbial stress response in food processing; trends of microorganism in foods; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH