เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1402222Introduction to Food Microbiology
จุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1103108 หรือ
1103102
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลชีววิทยาทางอาหาร คุณลักษณะของจุลินทรีย์หลักในอาหาร พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นกับองค์ประกอบอาหาร การตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปอาหารของจุลินทรีย์ แนวโน้มของจุลินทรีย์ในอาหาร ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Introduction to food microbiology; characteristics of predominant microorganisms in foods; microbial genetics; roles and importance of microorganisms in foods; microorganism growth factors in food; microbial control methods; microbial metabolism of food components; microbial stress response in food processing; trends of microorganism in foods; study tour.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH