เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202116Principles of Macroeconomics
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
รายได้และผลิตภัณฑ์ประชาชาติ บทบาทของเงินและการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ความสัมพันธ์ ระหว่าง ตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดแรงงาน การค้าระหว่างประเทศและดุลการชำระเงิน ปัญหาเศรษฐกิจ และนโยบายเศรษฐกิจมหภาค


National income and product account; the role of money and interest rate determination; relationship among product, money and labor markets; international trade and payments; economic problems and macro economic policies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH