เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1203105Business Statistics
สถิติธุรกิจ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการทางสถิติสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม การนำเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ การแจกแจงปกติและการประยุกต์ใช้ การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การประยุกต์การแจกแจงไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและการประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สัมพันธ์


Principles of statistics for developing research questionnaire, data collection and presentation in the business research , statistical distribution, sampling methods, statistical methods for analysis of variance, chi-square test, regression and co-efficient correlation analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH