เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209442Operation Research for Logistics and Supply Chain
การวิจัยกระบวนการสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1209312 หรือ
1203253

Course Description
แนะนําเกี่ยวกับการวิจัยดําเนินงานในการแก้ปัญหา การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และกราฟ การจัดโปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีการจัดสายการบริการและการขนส่ง แบบจําลองวัสดุคงคลัง หลักการและขั้นตอนของการจําลองแบบปัญหาเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ปัญหาระบบแถวคอย


Introduction to operations research, model formulation and graphical method, linear programming, distribution and transportation models, inventory theory, methodology of simulation, queuing model
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH