เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209440Data Analytic in Supply Chain
การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1209314

Course Description
แนวคิดหลักและการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนอข้อมูล การสร้างตัวแบบการตัดสินใจที่เป็นการหาค่าที่ดีที่สุดและการประยุกต์ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านโซ่อุปทานและการหาคำตอบ


Principle and application of big data management, basic data analysis, data presentation, decision making model and application, decision under uncertainty situation, computer software in supply chain problem analysis and solving.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH