เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209441Enterprise Resources Planning System
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดพื้นฐานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร และความสำคัญของการบูรณการสารสนเทศภายในองค์กร การประยุกต์ใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในกระบวนการจัดซื้อ, การผลิต และการขาย


Basic concepts of enterprise resource planning (ERP) systems and the importance of integrated information systems in an organization. Application of ERP software in procurement, production, and sales business operations
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH