เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209435Service Logistics
โลจิสติกส์การบริการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์และการบริการ แนวคิดด้านโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมการบริการ ประเภทของโลจิสติกส์การบริการในประเทศไทย และต่างประเทศ ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์การบริการต่อภาคการบริการการวัดประสิทธิภาพของโลจิสติกส์การบริการ


The relationship between Logistics and service: theoretical concepts of Logistics, supply chain of service industry, type of service logistics in Thailand and oversea countries; important of service logistics management in service sector; performance measurement in service logistics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH