เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209432Effective Manufacturing System
ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

Course Description
การเตรียมความพร้อมของการดำเนินการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ความสำคัญของแผนแม่บทในการดำเนินการผลิตของธุรกิจ ขั้นตอนในการเตรียมการดำเนินการของธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนการดำเนินงาน การวางแผนการจัดซื้อ การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ การวางแผนกำลังคนในส่วนต่าง ๆ ฯลฯ เทคนิคในการปรับแผนแม่บทเพื่อสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ การวัดผลลัพธ์เพื่อสนองตอบความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้า


Enterprise readiness program; Important of master plan for production and operations of the business which involved production planning, purchased materials planning; manpower planning; tools and equipments planning etc.; techniques in adjusting the master plan; key performance measurement to meet the goals and objective in satisfying customer expectations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH