เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209431Lean in Production Management
การจัดการการผลิตแบบลีน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

Course Description
แนวคิดลีน ขั้นตอนและกระบวนการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการผลิต การวางผังการผลิต กระบวนการผลิต การผลิตและวางแผนการจัดกำลังคน การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ระบบการบริหารจัดการด้านการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดยเนินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การลดการสูญเสียในการผลิตโดยอาศัยแนวคิดลีน


Lean thinking; steps and processes applying for production operation; production layout; principle process layout; production and workforce planning; quality control in production process; maximize production effectiveness and efficient to support customer satisfaction; reduce waste in production processes by applying lean concept.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH