เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1209430Supply Chain Management in Agricultural Business
การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

Course Description
โช่คุณค่าในอุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการด้านโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้า การตลาด การขนส่งและการกระจายสินค้าเกษตร


Value chain in agricultural industry, logistics management for agricultural product; applied technology for agricultural trade, marketing, transportation and distribution.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH